Gaffel, hvit plast

Gaffel, hvit plast

ETM10309
NOK 16